Te fundit

PREZANTOHET STRATEGJIA TERITORIALE E BASHKISE  BULQIZE

Degjesa

Agjensia Kombetare e Planifikit te Territorit ka zhvilluar Degjesen e dyte publike ne Bulqizes,mbi strategjine territoriale te kesaj Bashkie. Pjesmarres ne kete degjese ishin konsulent per hartimin e Planit te pergjithshem vendor (PPV),perfaqesues te AKPT,(agjensise kombetare planifikimit teritorit) perfaqesues te Bashkise Bulqize dhe perfaqesues te njesive administrative te Bashkise Bulqize. Ne kete degjese u prezantua ne menyre te permbledhur strategjia territoriale e bashkise Bulqize, duke u ndalur ne disa pika,ku kishin te benin me më shume problematika. Gjate  takimit perfaqesues te njesive administartive dhe te Bashkise Bulqize ngriten shqetesimin e  mungeses se informimimit per zonave te cilat jane te shpallura monument kulture,por qe ne planin e strategjise territoriale ende nuk jane te perfshira ne listen e zhvillimit te planifikimt territorial. Linda Loga perfaqesuese e kompanise gjeo-konsult tha se ne kete takim te dyte u  pane disa pika te rendesishme,takimi i rradhes ka te beje me vizionin e strategjise se bashkise,mbi zhvillimin e turizmit,bujqesise,blektorise.Gjate takimit Loga theksoi se nje pjese e kesaj degjese kishte te bente edhe me shqetesimin e perfaqesueseve te njesive administrative ne lidhje me monumentet e kultures dhe besoj qe problemet qe kemi evidentuar ne fazat e tjera do mundohemi qe te japim zgjidhje.