Te fundit

KONKURS ARKITEKTURE NË DIBËR

Seminari Peshkopi          Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë me mbështetjen e Ministrisë së Zhvillimit Urban, si dhe shkollave të arkitekturës “Arkitektët e rinj për zhvillimin urban “. Në kuadër të kësaj nisme, në Dibër u organizua takimi me përfaqësues të biznesit zyrave të punës në tre rrethet, Mat, Bulqizë dhe Dibër. Kjo thirrje e hapur për konkurim me një fazë, u drejtohet të gjithë arkitektëve të rinj në moshën 21 deri 30 vjeç, që kanë një diplomë në Urbanistikë, Arkitekturë dhe disiplina të lidhura drejpërdrejt me to. Në rastin e grupeve, udhëheqësi i grupit duhet të ketë një diplomë. Pjesëtarët e tjerë të grupit mund të jenë studentë ose profesionistë nga fusha të ndryshme, brenda grupmoshave të cilësuara më sipër. Tema e konkursit përfshin projektide dhe propozime inovative të çdo lloji, për promovimin e vlerave urbane dhe arkitektonike të qendrave të banuara në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe nxitjen e veprimtarive turistike në vend. Sipas Ministrisë së Turizmit, Shpallja e konkursit do të bëhet nëpërm